English

Salgs- og leveringsbetingelser

LEVERING: 
Hvor ikke andet er aftalt, sker levering ab lager. Al forsendelse sker for købers regning og risiko. For forsinkelser, beskadigelse, bortkomst eller andre uregelmæssigheder under transport påtages intet ansvar.

PRISER:
De noterede priser er ren netto uden kasserabat og eksklusive speciel emballage. Priserne er baseret på gældende dagspriser ved ordrebekræftelsen samt de på dette tidspunkt gældende valutakurser, told- og afgiftssatser. Der forbeholdes ret til at regulere priserne, såfremt der inden leveringen indtræffer ændringer i vort beregningsgrundlag. Debiteret emballage krediteres til fuld pris ved omgående returnering i uskadt stand.

BETALING:
Fakturabeløbet forfalder til betaling ultimo leveringsmåneden med sidste rettidige indbetalingsdato den 20. i følgende måned. Er betalingen ikke rettidigt indgået, beregnes rente fra forfaldsdagen efter vor aktuelle rentesats. Indbetalinger afskrives fortrinsvis på rentetilgodehavende, hvorefter restbeløbet fradrages øvrigt tilgodehavende. Fradrag vedrørende evt. ikke accepterede modkrav anerkendes ikke.

TILBUD:
Når intet andet er anført, er tilbud uforbindende med hensyn til priser og leveringstider og med forbehold for mellemsalg, fejl og forglemmelser.

EJENDOMSRET:
Der forbeholdes i videst muligt omfang i henhold til lovhjemmel ejendomsret til leverede varer, indtil hele købesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er betalt.

ORDRER:
Ordrer til senere levering modtages kun med sædvanligt forbehold over for krig, strejke, lockout, driftsforstyrrelser eller anden force majeure, som ligger uden for vor kontrol. Opgivne leveringstider søges så vidt muligt overholdt, men er uforbindende. Ordrer til senere levering kan ikke annulleres: ændringer i leveringstid, priser eller lignende influerer ikke herpå.

FUNKTIONSGARANTI OG REKLAMATIONSRET:
På leverede autoreservedele og ombytningsmotorer ydes en funktionsgaranti på 2 år. Dette indebærer at såfremt der konstateres funktionssvigt, og dette kan henføres til fejl i den leverede enhed, leverer Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN en erstatningsenhed uden beregning.

Funktionssvigt som følge af normal slidtage, forkert montering eller forkerte driftsbetingelser, er ikke omfattet af funktionsgarantien.

På industrikomponenter ydes reklamationsret i samme udstrækning som leverandør-fabrikkerne, hvilket i almindelighed vil sige, at en komponent, der af fabrikanten er anerkendt som mangelfuld eller defekt som følge af fejl i udførelse eller materiale, erstattes med tilsvarende komponent i fejlfri udførelse. Den enkelte leverandørs betingelser oplyses efter anmodning.

På motorrenoveringsarbejder ydes en tilsvarende funktionsgaranti på 2 år som er gældende for autoreservedele og ombytningsmotorer, forudsat der kan påvises fejl ved det af os udførte arbejde.

Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN afgør i hvert enkelt tilfælde om man ønsker at foretage omreparation eller levere en anden renoveret enhed.

I forbindelse med motorrenoveringsarbejder påhviler det modtageren i det omfang det er muligt, at efterkontrollere arbejdet forinden færdigmontering finder sted. Det er endvidere en betingelse for funktionsgarantien at montage m.v. skal være udført professionelt af fagfolk og i henhold til gældende forskrifter.

I tilfælde hvor der opstår krav i henhold til ovenstående funktionsgaranti og reklamationsret skal dette meddeles straks til Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN og der rekvireres og udfyldes reklamationsrapport.

Krav modtages kun gennem den til hvem leverancen er faktureret og således ikke gennem 3. mand.

Der ydes ikke godtgørelse for indirekte tab herunder afsavn, driftstab, geografisk betingede ekstraudgifter eller anden indirekte tab.

Godtgørelse af arbejdsløn i forbindelse med udskiftning af autoreservedele og ombytningsmotorer sker i henhold til branchekutyme og der ydes alene dækning for direkte omkostninger til kostpriser.

PRODUKTANSVAR:
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser hæftes i det omfang, ansvar kan pålægges Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN. for skade på fast ejendom eller løsøre påtages intet ansvar, så længe leverancen er i købers besiddelse. Der påtages i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. I det omfang der måtte blive pålagt produktansvar udover ovenstående afgrænsninger, er køber forpligtet til at inddække dette. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne jfr. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom, samt lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet.

FORSIKRINGSDÆKNING FOR BÅDE I FORBINDELSE MED REPARATION AF BÅDMOTORER OG AGGREGATER HERTIL:
Vi påtager os ikke risiko for skader på både henstående på land eller liggende i vand og ej heller skader på båden der sker under afprøvning.

Både der i forbindelse med motorreparation opbevares indendørs i vore bygninger er forsikret subsidiært mod brand, tyveri og vandskade.

Både i kommission er for sælgers risiko medmindre der truffet anden særlig aftale.

RETURNERING:
Returnering af varer kan kun ske franko efter forudgående aftale. Det forudsætter, at varen er faktureret inden for 1 måned og originalemballagen er ubeskadiget og ubrudt. Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 %.

SPECIELT VEDR. MOTORRENOVERING:
Alle motor- og kardan komponenter, som tilsendes os for renovering, bør være omhyggeligt rensede og affedtede. Ethvert ansvar fra vor side er betinget af, at det med vor renovering forbundne videre arbejde hos reparatøren bliver udført af fagfolk. Enhver komponent, der indgår for renovering, bearbejdes individuelt og med større omhu på basis af indhøstede erfaringer og knowhow stillet til rådighed af vore leverandører, men med forbehold for eventuelle ændringer af tekniske data m.v. som ikke er kommet til vort kendskab.

ANSVAR FOR LEVERING AF DELE OG RENOVERING:
I tilfælde af, at et i vor fabrik udført arbejde viser fejl i udførelsen, foretages gratis omreparation. En forudsætning er dog, at der tydeligt kan påvises fejl (f.eks. fejlagtig spillerum etc.).

For reservedele leveret af AKTIESELSKABET CARL CHRISTENSEN gælder ovenstående funktionsgaranti og reklamationsret. Der påtages i intet tilfælde ansvar ud over, hvad ovenfor er anført, således ikke for demontering, montering, sekundære skaders opståen eller driftstab.

Ej heller påtages ansvar for motorer eller motorkomponenter, der bliver defekte under bearbejdning på grund af fabrikationsfejl, svejsning, forskudt kerne, revnedannelse eller lignende. Der påtages intet ansvar for komponenter i motorer, der er ændret til anden drivkraft end benzin og dieselolie, f.eks. gas. ventilsæderinge isættes med størst omhu, men uden ansvar. For reservedele, der medleveres af kunder, overtages intet ansvar, og delene bearbejdes og/eller tilpasses efter modtagne oplysninger eller efter bedste skøn.

Motorslitage eller skader, der skyldes forbehold udenfor vor kontrol, såsom mangelfuld smøring, mangelfuld rensning, overbelastning, forkert justering eller behandling, dækkes ikke under vort ansvar. Ved krumtapslibning overtages intet ansvar for skader opstået p&